Obdarujte ji luxusním balíčkem kosmetiky z kolekce Miss Cosmetic Moniky Žídkové! Miss-kosmetika.cz

Obchodní podmínky

1. Zákazník, Odběratel, Uživatel

Každý kdo provede objednávku u firmy IMFsoft, s.r.o. prostřednictvím www prezentace, telefonicky, faxem nebo poštou.


2. Předmět a všeobecná ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi firmou IMFsoft, s.r.o. a zákazníkem při poskytování prezentace na internetu firmou IMFsoft, s.r.o. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi firmou IMFsoft, s.r.o. a zákázníkem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.7.2006.

2.1. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách

2.1.1. Zákazník

Odběratel webové aplikace, kterému byla služba, firmou IMFsoft, s.r.o., řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby zveřejněných na www prezentaci www.imfsoft.cz nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

2.1.2. Server

Počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována webová služba.

2.1.3. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru

Sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru odběrateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními uživateli.

2.1.4. Provozování internetové aplikace

Provoz aplikace, zejména www prezentací prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných firmou IMFsoft, s.r.o. v rámci služby (ASP, PHP, Databáze, ...).

2.1.5. Doménové jméno a provoz doménového jména

Doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu. Provoz doménového jména je služba správy a údržby DNS záznamů provozované domény.

2.2. Dnem řádného zřízení webové aplikace

je den úhrady ceny služby odběratelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení webové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období zákázníkem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.


2.3. Při provozu služby vyžaduje fa IMFsoft, s.r.o.

od zákazníka osobní údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci se zákazníkem. Zákazník uděluje svolení poskytnout osobní údaje o odběrateli třetím stranám pro zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna osobní údaje chránit a při správě služby je povinna poskytnout pouze údaje vyžadované správci doménových jmen. Firma IMFsoft, s.r.o se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Data, která zákazník zadává na Objednacím formuláři a která jsou potřebná k úspěšnému vyřízení objednávky, jsou zpracovávána a ukládána elektronickou cestou. Firma IMFsoft, s.r.o. se výslovně zavazuje, že tato data ukládá s pečlivostí tak, aby nebyla zneužita třetí osobou a že tyto data těmto třetím stranám neposkytne za jakýmkoliv účelem.


2.4. Odběratel při objednání webové služby

také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně).


3. Práva a povinnost zákázníka

3.1. Zřízením služby 

vzniká zákazníkovi právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu http://www.imfsoft.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené firmou IMFsoft, s.r.o. k internetové službě. Zákazník má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky firmy IMFsoft, s.r.o. popř. dle písemné nebo ústní dohody s firmou IMFsoft, s.r.o.


3.2. Uživatel se zavazuje 

hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény firmě IMFsoft, s.r.o., který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Zákazník může po předchozím upozornění fy IMFsoft, s.r.o využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi).


3.3. Uživatel může využívat 

prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby, neomezeně. Míra využití prostředků serveru jedním uživatelem je ze strany firmy IMFsoft, s.r.o. omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serveru uživatelem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání služby. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.


3.4. Uživatel má k dispozici 

prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K aktualizaci prezentací využívá uživatel nástrojů vytvořených firmou IMFsoft, s.r.o.


3.5. Uživatel zodpovídá za technickou správnost 

a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje se servery IMFsoft, s.r.o. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php a jiný kód, libovolné sql dotazy pod uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru e-maily bez uvedení původu e-mailu (www stránky/domény, ze které byl e-mail odeslán).


3.6. V případě, 

kdy firma IMFsoft, s.r.o., na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve uživatele k odstranění vad uživatelem provozované aplikace, je uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má firma IMFsoft, s.r.o. právo jednostranně pozastavit platnost služby pro uživatele do odstranění vad.


3.7. Uživatel nesmí zřídit 

WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.


3.8. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, 

který by vedl k porušení práva firmy IMFsoft, s.r.o nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.


3.9. Zákazník je povinen uvést při objednávce webové služby své kontaktní údaje 

pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s firmou IMFsoft, s.r.o. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s firmou IMFsoft, s.r.o.


3.10. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména 

a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.


3.11. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat 

firmu IMFsoft, s.r.o. na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu www.imfsoft.cz.


3.12. Uživatel zodpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním 

poskytnutých prostředků serveru. V případě porušení povinností stanovených uživateli v těchto obchodních podmínkách, má právo firma IMFsoft, s.r.o. žádat po uživateli náhradu škody způsobenou uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený firmou IMFsoft, s.r.o. pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 500,- Kč z každé započaté hodiny práce firmy IMFsoft, s.r.o. při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by fa IMFsoft, s.r.o získala po dobu přerušení nepřetržitého provozu služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti fa IMFsoft, s.r.o. a ztrátou uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané uživatelem, atd.

4. Práva a povinnosti fy IMFsoft, s.r.o.

4.1. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna zajistit nepřetržitý provoz smluvené webové služby. 

Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou fa IMFsoft, s.r.o ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb fa IMFsoft, s.r.o (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).


4.2. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna provádět 

nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.


4.3. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna zabezpečovat 

službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.


4.4. Registraci doménového jména 

provádí fa IMFsoft, s.r.o na základě přijetí úhrady za doménové jméno. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede fa IMFsoft, s.r.o do 3 pracovních dnů ode dne přijetí platby od zákazníka.


4.5. Fa IMFsoft, s.r.o neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, 

při registraci nového doménového jména, v době čekání na poskytnutí úhrady zákazníkem.


4.6. Pro registraci doménového jména 

používá fa IMFsoft, s.r.o údaje poskytnuté uživatelem při objednávce webové služby. Fa IMFsoft, s.r.o neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů zákazníkem.


4.7. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna upozornit 

uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem. Fa IMFsoft, s.r.o neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména uživatele v případě, kdy provádí uživatel platbu registrátorovi přímo bez zprostředkování fa IMFsoft, s.r.o.


4.8. Fa IMFsoft, s.r.o má právo zrušit poskytnutou službu uživateli, 

který je v prodlení s platbou za webovou službu déle než 30 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby uživatelem, neodpovídá fa IMFsoft, s.r.o za škodu vzniklou ztrátou dat uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.


4.9. Fa IMFsoft, s.r.o nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv uživatelem k ochranným známkám 

a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.


4.10. Porušením povinnosti fa IMFsoft, s.r.o zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení 

provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů zákazníka do provozu serveru. Fa IMFsoft, s.r.o je povinna včas informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci http://www.imfsoft.cz.


4.11. Fa IMFsoft, s.r.o má právo jednostranně vyloučit uživatele z provozu v případech, 

kdy provozem aplikace uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních uživatelů či fa IMFsoft, s.r.o, a dále v případech porušení povinností uživatele uvedených v bodech 3.5. - 3.8. a 3.10. Fa IMFsoft, s.r.o může v těchto případech vyloučit uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.


4.12. Fa IMFsoft, s.r.o má právo požadovat 

od zákazníka manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 500,- Kč bez DPH.


4.13. Fa IMFsoft, s.r.o má právo jednostranně obměnit funkce služby. 

V případě obměny funkcí služby uvede fa IMFsoft, s.r.o popis této změny na www prezentaci http://www.imfsoft.cz.

5. Cena službya platby za službu

5.1. Cena služby 

je stanovena nabídkou fy IMFsoft, s.r.o nebo cenou služby zveřejněnou na www prezentaci http://www.imfsoft.cz, platnou v den uskutečnění objednávky zákazníkem.


5.2. Pokud firma IMFsoft, s.r.o nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, 

má zákazník právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud zákazník učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí zákazník za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.


5.3. Odběratel se zavazuje 

uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané fa IMFsoft, s.r.o elektronickou poštou na e-mail zadaný zákazníkem při objednávce služby na účet fy IMFsoft, s.r.o. Den úhrady je den připsání platby na účet fy IMFsoft, s.r.o.


5.4. Zákazník hradí cenu služby 

ročně předem. Fa IMFsoft, s.r.o. upozorní odběratele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má odběratel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.


5.5. Fa IMFsoft, s.r.o. vystaví daňový doklad 

na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby.


5.6. V případě nezaplacení poplatku 

podle bodu 5.4 je fa IMFsoft, s.r.o. oprávněna, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provoz služby 

se sjednává na dobu 1 roku. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud zákazník nedoručí firmě IMFsoft, s.r.o. písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má zákazník službu zaplacenou.


6.2. Provoz služby lze vypovědět 

bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.


6.3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, 

že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není fa IMFsoft, s.r.o. povinna nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany odběratele bez udání důvodů.


6.4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany fy IMFsoft, s.r.o., 

má zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období zákaznikovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.


6.5 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany zákazníka, 

nemá zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Odběrateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností firmou IMFsoft, s.r.o.


6.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky 

mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi zákazníkem a firmou IMFsoft, s.r.o. , pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi firmou IMFsoft, s.r.o. a zákazníkem.


© 2006 – 2019 IMFsoft, s.r.o. |  Kontakt  |  Webmaster
  |  Obchodní podmínky  |  Materske-skoly.cz  |  Odkazy